logo zjperfekt.pl biuro rachunkowe, audytorskie

Oferta

Nasza oferta

 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości
 • Usługi poświadczające
 • Opracowanie analiz ekonomiczno - finansowych, prognoz, budżetów i biznes planów,
 • Przeprowadzenie ekspertyz ekonomiczno finansowych,
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 • Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

Badanie sprawozdań finansowych

Badania sprawozdań finansowych są przeprowadzone zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi , to jest:

 • ustawą z dnia 29.09.19994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późniejszymi zmianami),
 • ustawą z dnia 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późniejszymi zmianami),
 • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania (MSB),
 • Zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Międzynarodowe Standardy Badania wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia, niezależnie od tego czy zostało ono spowodowane błędem lub oszustwem.

Badanie sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzone metodą reprezentacyjną, zgodnie z opracowanym planem badania, w uzgodnionym ze Spółką czasie, stosując właściwe rewizji finansowej metody, przy uwzględnieniu znaczenia istotności badanych zagadnień i zachowaniu gospodarności rewizji.

Efektem badania sprawozdania finansowego jest Sprawozdanie z badania zgodnie z art.83 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które zawiera :

 • wskazanie zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zastosowanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego podlegającego badaniu,
 • opis zakresu badania, w tym wskazanie standardów badania, według których przeprowadzono badanie,
 • opinię biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 • opinię biegłego rewidenta o tym, czy badane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z przepisami prawa, statutem lub umową,
 • opinię, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym,
 • oświadczenie o tym, czy w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania stwierdzono istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, oraz wskazanie, na czym polega każde takie istotne zniekształcenie,
  objaśnienia, w których biegły rewident odnosi się do spraw, na które zwrócił uwagę podczas badania, które nie powodują wydania opinii z zastrzeżeniami,
 • oświadczenie biegłego rewidenta o przypadkach istotnej niepewności w odniesieniu do zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą rodzić zasadnicze wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności,
 • stwierdzenie, że zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez jej zarząd lub inny organ zarządzający obecnie lub w przyszłości,
 • opinię, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • inne elementy, które biegły rewident uzna za konieczne.

Doradztwo podatkowe

W rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z późn. zm.),

Naszym klientom oferujemy kompleksowy zakres usług doradztwa podatkowego obejmujący w szczególności:

 • Bieżącą obsługę prawno-podatkową (interpretacje, porady i wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego),
 • Audyty podatkowe,
 • Analizy w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku VAT, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od nieruchomości, podatków lokalnych,
 • Konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku,
 • Sporządzenie rozliczeń rocznych PIT i CIT,
 • Doradztwo w zakresie podatków związanych z krajowym i międzynarodowym obrotem towarowym (cło, akcyza, VAT).

Doradztwo w zakresie rachunkowości

W ramach doradztwa proponujemy:

 • Opracowanie koncepcji i dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości,
 • Opracowywanie i wdrażanie efektywnych systemów rachunkowości,
 • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości – opracowanie systemu obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych, systemów kontroli wewnętrznej,
 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Usługi poświadczające

Biuro świadczy pełny zakres usług poświadczających, w tym usługi świadczone na podstawie Kodeksu Spółek, do których należą:

 • Badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia (art. 502, 537 i 559 KSH),
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 KSH),
 • Badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej (art.. 431 KSH),
 • Badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art. 394 KSH),
 • Badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 KSH),
 • Badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 KSH),
 • Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na żądanie wspólnika (art. 223 KSH),
 • Opiniowanie oceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 KSH),
 • Wycena akcji polegających przymusowemu wykupowi (art. 418 KSH).

Opracowanie analiz ekonomiczno - finansowych, prognoz, budżetów i biznes planów.


Przeprowadzenie ekspertyz ekonomiczno finansowych.


Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.


Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

Kontakt

605 677 954
61 842 72 35
61 842 72 35
zjperfekt@wp.pl
Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu.
envelopeprinterphonesmartphone