ZJPerfekt.pl - Zofia Jabłońska, Biuro usług audytorskich i rachunkowych

"Należy być optymistą na początku pracy, a krytycznym na końcu."


Badanie sprawozdań finansowych

 • badanie rocznych, półrocznych sprawozdań finansowych
 • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • przeglądu rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych

Badania przeprowadzone są zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi, to jest:

 • ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (jednolity tekst Dz. U. nr 152 poz. 1923 z 2009r. z późniejszymi zmianami),
 • ustawą z 07.05.2009r. o biegłych rewidentach i samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 poz. 649 z dnia 22.05.2009r.),
 • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanej przez KRBR (Uchwała nr 1608/38/2010 KRBR z dnia 16.02.2010r., biuletyn KIBR nr 69/2010

Kierujemy się zasadą, żeby badanie sprawozdań finansowych nie było postrzegane tylko jako spełnienie ustawowego obowiązku i powiększenie kosztów naszego klienta, ale również powinno dążyć do uwiarygodnienia firmy, jej wartości oraz usunięcia zbędnego ryzyka.

Weryfikację sprawozdań finansowych przeprowadza zespół, w którego skład wchodzą biegli rewidenci, doradcy podatkowi oraz ich asystenci. Osobą odpowiedzialną za badanie jest biegły rewident posiadający uprawnienia wynikające z ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. nr 77 poz. 649 z 2009r.) Przy realizacji badania stosujemy sprawdzone techniki i metody badania wzbogacone o własne doświadczenie. Termin przeprowadzania prac ustalamy indywidualnie, podczas wstępnych rozmów, dostosowując je do potrzeb klienta.

Efektem badania sprawozdania finansowego jest opinia i raport. Przeprowadzone przez biegłego badnie pozwala na określenie prawidłowości działania systemów jednostki, analizy istotnych problemów, wskazanie miejsc ryzyka jak również przedstawienie oceny uzyskanych efektów. Art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości nałożył obowiązek wyboru firmy badanej na organ zatwierdzający sprawozdanie jednostki, chyba, że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.


Doradztwo podatkowe

- w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z późn. zm.),

Naszym klientom oferujemy kompleksowy zakres usług doradztwa podatkowego obejmujący w szczególności:

 • Bieżącą obsługę prawno-podatkową (interpretacje, porady i wyjaśnienia z zakresu prawa podatkowego),
 • Audyty podatkowe,
 • Analizy w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych – w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku VAT, podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku od nieruchomości, podatków lokalnych,
 • Konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku,
 • Sporządzenie rozliczeń rocznych PIT i CIT,
 • Doradztwo w zakresie podatków związanych z krajowym i międzynarodowym obrotem towarowym (cło, akcyza, VAT).

Doradztwo w zakresie rachunkowości

W ramach doradztwa proponujemy:

 • Opracowanie koncepcji i dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości,
 • Opracowywanie i wdrażanie efektywnych systemów rachunkowości,
 • Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości – opracowanie systemu obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych, systemów kontroli wewnętrznej,
 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych.

Usługi poświadczające

Biuro świadczy pełny zakres usług poświadczających, w tym usługi świadczone na podstawie Kodeksu Spółek, do których należą:

 • Badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia (art. 502, 537 i 559 KSH),
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 KSH),
 • Badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej (art.. 431 KSH),
 • Badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art. 394 KSH),
 • Badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 KSH),
 • Badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 KSH),
 • Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na żądanie wspólnika (art. 223 KSH),
 • Opiniowanie oceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 KSH),
 • Wycena akcji polegających przymusowemu wykupowi (art. 418 KSH).

Opracowanie analiz ekonomiczno - finansowych, prognoz, budżetów i biznes planów.


Przeprowadzenie ekspertyz ekonomiczno finansowych.


Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.


Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków.

Projekt i wykonanie: Strony internetowe wedzinski.com